Catharina van Alexandrië

Op 25 november viert de studentenparochie haar feestdag. Wij waren uitgenodigd om met hen mee te vieren.

Wie is Catharina van Alexandrië?  Zij leefde in de 4e eeuw, haar vader was gouverneur van het Romeinse Rijk. Zij wilde heel veel leren, zo kende zij op haar 15e  alle werken van Plato zegt het verhaal, ze had een hele bibliotheek tot haar beschikking.

Ze was mooi, maar geen een man voldeed aan haar eisen, hij moest meer weten dan zij, zij wilde van hem leren. In een gesprek met een kluizenaar hoorde ze dat er iemand was die  meer wist dan zij, dat was Jezus Christus. In een visioen ontmoette zij Jezus, Hij wilde haar bruid worden. Zij vertelde over haar spirituele bruiloft.

In die tijd moest men knielen en de macht van de koning of keizer aanbidden. Dat deed ze niet ze werd in de gevangenis gegooid en gegeseld. De vrouw van de koning kwam naar haar toe ze wilde weten wie ze was en haar wonden genezen, maar deze waren al genezen door Jezus zelf.   Catharina vertelde haar verhaal, deze vrouw werd gedoopt tezamen met de cipiers.                                                                                                                                                                          

Lees verder…

Dominicanen even terug in de Haagse Kloosterkerk

‘Geen polarisatie, maar polariteit.’ Dat was de intentie van de drukbezochte gezamenlijke viering van dominee en gemeenteleden van de protestantse Haagse Kloosterkerk en dominicaanse zusters, broeders en leken, op 22 oktober, bij het einde van het Lutherjaar.

Er klonk een magnificat, er werd gebeden, gezegend, gepreekt en gezwegen. In het koor van de Kloosterkerk in Den Haag vierden zondag ruim 100 mensen de vespers: dominicaanse zusters, broeders en leken uit heel Nederland, samen met leden van de protestantse gemeente. Dominee Margreet Klokke ging voor in gebed en lezingen.

  • Broeders (op de foto Piet Magnin en Jan Bouman) en zusters uit onder meer Voorschoten, Zwolle, Huissen, Venlo, Delft, Rotterdam, Nijmegen en Utrecht waren naar de Kloosterkerk gekomen.
  • Bij de enige overgebleven muur van het klooster, waarschijnlijk van de kapittelzaal.
  • Elementen van de in de Tweede Wereldoorlog gesloopte Duinoordkerk vonden een plek in de Kloosterkerk.
  • Het koor van de kerk liep helemaal vol met ruim 100 mensen.
  • Dominee Margreet Klokke luistert naar de voorzang van René Dinklo en Jozef Essing.
  • Wim Goris vertelde over de geschiedenis van de kerk.
  • Leo de Jong vertelde over de spirituele geschiedenis sinds Luther.
  • Beeld uit het koor van de kerk.

 • Erik Borgman bevroeg de grond waarop wij staan.
Het was een bijzondere en rijke bijeenkomst, op een plek die zelf al rijk is aan geschiedenis, op een steenworp afstand van het Binnenhof. Vanaf pakweg 1404 vierden dominicaanse broeders er hun koorgebed, de Beeldenstorm hield er huis in 1566 en de Reformatie verdreef de dominicanen in 1574. Daarna werden er zieken verpleegd, kanonnen gegoten (!), soldaten gehuisvest en werd het een bloeiende zelfstandige protestantse gemeente.

Op 31 oktober loopt het Lutherjaar af, een jaar van herdenken dat de Reformatie 500 jaar geleden begon. De gezamenlijke vesperviering in de Kloosterkerk moest een ruimte zijn ‘waarin we samen kunnen zwijgen, zingen, bidden en spreken’, zei mede-organisator Arjan Broers, ‘in het vertrouwen dat God zich te kennen geeft in wat er is’.

Daarom mocht ook klinken wat er pijn doet of waar we niet goed uit komen, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar gezamenlijke grond, de plaats van de vrouw in de kerk of de uitblijvende erkenning van de protestantse kerken door het rooms-katholieke gezag.

Wim Goris, gemeentelid en kenner van de Kloosterkerk, gaf een geestig exposé over de geschiedenis van de plaats van samenkomst. Hij riep aan het einde van zijn toespraak het beeld op van de mens van Leonardo da Vinci met de vijf overgebleven middeleeuwse dominicaanse kloosterkerken: het hoofd is de bibliotheek, de Broederenkerk in Zutphen. De handen zijn twee boekhandels: Waanders in de Broeren in Zwolle en Dominicanen in Maastricht. De benen zijn de Jacobijnerkerk in Leeuwarden en de Kloosterkerk in Den Haag.

Dominicaan Leo de Jong situeerde de bijeenkomst in de tijd, met een krachtig verhaal over Luther als een mede-kloosterling die God zocht. ‘Hoe vind ik een genadige God?’ die vraag kwelde Luther en zorgde ook voor een doorbraak: het inzicht dat God genade is en dat het niet onze taak is God lief te hebben, maar ons te laten liefhebben, zo maakte hij duidelijk.

Lekendominicaan Erik Borgman riep indringend de vraag op naar de grond waarop we allen staan. ‘Waar wij ook gaan, God is ons altijd vooruit en schept de ruimte waarin wij bestaan’, zei hij. ‘Kunnen wij het er als katholieken en protestanten over eens worden dat wij op deze bodem staan? Ik hoop het, want een andere bodem is er naar mijn overtuiging niet.’

Gezongen werd er ook, het drempelgebed en de zegenbede door ds. Margreet Klokke, een hymne uit de kloosterliturgie, Waar God de Heer zijn schreden zet, het Magnificat en het slotlied Dank, dank nu allen God.

Daarna was er nog een uur lang een levendige en hartelijke uitwisseling tussen protestantse en katholieke gelovigen van deze gastvrije Kloosterkerk.

*Met dank aan Richard Steenvoorde o.p.

De lezingen kunt u lezen op de nieuwsbrief van de Dominicanen

 

“Vanuit harmonie komt relativering”

Ze beloven dat je zo gelukkig wordt. Nou, dat is flauwekul.

Wat versta jij onder het goede leven voor allen?

‘Voor mij bestaat het goede leven uit een leven in harmonie met jezelf en met je omgeving.

Vanuit die harmonie komt een stuk relativering van alles wat er om je heen gebeurt.

Daardoor laat je je niet van de wijs brengen door de waan van de dag, reclamekreten en modedingen. Ze beloven dat je zo gelukkig wordt. Nou, dat is dus flauwekul. Want dat geluk bestaat alleen voor degene die verkoopt. Dus mijn basisidee is streven naar harmonie.

Ik heb lang met zeer moeilijk opvoedbare meisjes (14 tot 21 jaar oud) gewerkt. Nou, wij noemden deze meisjes ‘dochters van zeer moeilijk opvoedbare ouders’.

Bij deze meisjes zagen we een disharmonie. Op veel te jonge leeftijd moesten ze al volwassen zijn. De harmonie probeerden we te herstellen door op zoek te gaan naar hun eigen, persoonlijke, sterke kant. Die sterke kant moet je ontwikkelen. En dan kregen ze het gevoel “Ik beteken wat”, ook al ging het om iets heel kleins.

Het gaat er niet om dat je een ongelooflijk hoge baan en ongelooflijk veel aanzien hebt. Het gaat erom dat je iets kunt bijdragen aan de maatschappij. En heel eenvoudige dingen kunnen al mateloos belangrijk zijn.’

 

Ontleend aan een interview met zr. Christa Hijstek, dominicanes van Bethanië, over ‘het goede leven voor allen’. In een serie op de website van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving DSTS.

De valse profetie van het succesvol zijn

Leo Oostveen o.p. sprak hier over in zijn overweging:                                                                             

Maar wat is de houdbaarheidsdatum van protesten en afwijzingen? Er moet toch een alternatief zijn?

Maar er is nog een andere valse profetie, een die vanzelfsprekend lijkt en alomtegenwoordig is. (…) We leren ons eigen leven te leiden dat geheel en al gewijd is aan zichzelf. Het is dit individualisme van vandaag dat als een valse profeet rondwaart en dat mensen toeroept dat ze slechts op zichzelf teruggeworpen zijn.

Een valse profetie die wel heel ver afstaat van echte godsdienst, van echte dienst aan God en aan de mensen en hun geluk.

Lees verder…

Vervolgd worden om je geloof

Het evangelie dat dit weekend in de kerk wordt gelezen is dat van het mosterdzaadje.

De priester die voorging vertelde dat hij één van deze weken tijdens het afwassen luisterde
naar de radio, het was de zendtijd voor politieke partijen en dhr. Wilders was aan de beurt.
Hij sprak over de Islamisering van Nederland en de rest laat zich raden.
De priester vroeg zich af of dat het echt zo was. Hij ging zoeken op Google en vond daar een
nieuw boek van de Belgische auteur David Dessin met als titel: “God is een vluchteling”
de terugkeer van het christendom in de Lage Landen. uitgegeven bij Polis.

Daarin stond dat Europa de laatste jaren 40 miljoen vluchtelingen heeft opgenomen, waarvan 20 miljoen islamieten en 26 miljoen christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Hij vroeg zich af of dit de nieuwe christenen van Europa worden die hier het christendom gaan uitdragen.

Over de hele wereld zijn 75 miljoen christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof, wij hier in Europa waar vrijheid van godsdienst is, hebben geen idee wat dat betekent.
Dat kleine mosterdzaadje dat het kleinste is van alle zaden, maar zo groot wordt als een boom waar vogels in kunnen nestelen. Zijn dat de zaadjes van het geloof voor Europa dat gebracht wordt door mensen die moeten vluchten voor hun geloof?

Het gaf mij stof tot nadenken, misschien u ook wel.

mosterdboom

Pinksteren – Feest van de Geest – Adem in ons

                                                                                

Pinksteren

 Adem in ons

Geest van God,

Gij spreekt in alle stilte,
en alle talen vertolken U.

Van alle woorden
zijt Gij de waarheid en de duurzaamheid,
de troost die zij schenken.

En ieder die ontvankelijk is
mag U verstaan in zijn eigen taal,
in zijn eigen leven.

Geef ons woorden in de mond
die troosten en verlichten.
Maak ons bedacht
op recht en gerechtigheid.
Zucht in ons
naar een nieuwe schepping.

Geef richting aan ons hart en ons geloof.
Geef vruchtbaarheid aan ons zwoegen en denken.
Geef ons het brood van vrede.

Adem in ons
en schep verbondenheid
met alles en allen. Amen.

ontleend aan de suggesties voor de zondagsvieringen
van de Vlaamse dominicaanse werkgroep van Schilde, Bergen

Dankwoord van de nieuwe Algemene Overste

Beste gasten, beste broeders, beste medezusters,
Begin 1984 – een novicemeesteres rijdt met haar novicen naar het grote moederhuis in Venlo, omdat op deze dag de door Rome geapprobeerde nieuwe constituties in een feestelijke ceremonie aan de zusters zullen worden uitgereikt. er is een schuchtere postulante bij die nog niet echt veel begrijpt van wat daar gebeurt. wat zij echter duidelijk voelt en wat zich in haar hart heeft gegrift, is iets van de trots van de zusters en de betekenis van dit gebeuren.                                                                                             

In 2017 is die schuchtere postulante, tot haar eigen verbazing, de nieuw gekozen generaal priorin van deze congregatie en viert zij de sluiting van een generaal kapittel waarop de vaststelling van nieuwe herziene teksten van de constituties het bijzondere moment is.

In de afgelopen twee jaar zijn wij aan een weg begonnen om ons leven en werken als dominicanessen van Bethanië op basis van onze spiritualiteit en in het licht van het heden bij de huidige tijd te brengen.Wij hebben teksten geformuleerd over ons zelfbesef, ons leven met God, ons gemeenschapsleven, ons apostolisch werken, het toebehoren en onze structuren. en opnieuw voelde ik de trots en de vreugde, als ons dit met woorden is gelukt.

Lees verder…

Het Kapittel

Het kapittel is een grote vergadering die eenmaal in de zes jaar wordt gehouden en waar zusters vanuit de hele congregatie voor worden gekozen. Op 7 februari zijn we begonnen met een bezinningsdag om alles achter ons te laten en ons voor te bereiden op het kapittel.
Op het kapittel worden de afgelopen 6 jaren afgesloten met een verslag van de algemene overste en een financieel verslag van de econoom.

Nadat dit alles is gebeurd, wordt er een begin gemaakt met de voorbereiding van de keuze voor het algemeen bestuur. Aan de zusters die op de lijst staan van eventuele kandidaten wordt gevraagd of zij zich verkiesbaar stellen.
De volgende dag is dan de keuze van de algemene overste en de dag daarop de keuze van de bestuursleden / raadsleden.20170212_105905[321]
We zijn dan ook verheugd om ons nieuwe bestuur aan u voor te stellen:

zr. Katharina zij is de Algemene Overste, zij staat in het midden.
zr. Hannah, zr. Hellena, zr. Barbara en zr. Judith.

 

 

 

opeinig GK

Iedere morgen beginnen we met het vieren van de Eucharistie om Gods Zegen
te vragen voor de nieuwe dag die voor ons ligt.

Iedere avond sluiten we af met een half uur stille aanbidding in de kapel. Om de dag te overdenken, om tot rust te komen,
om weer nieuwe krachten op te doen en Gods Zegen te vragen.

 

Lees verder…