De valse profetie van het succesvol zijn

Leo Oostveen o.p. sprak hier over in zijn overweging:                                                                             

Maar wat is de houdbaarheidsdatum van protesten en afwijzingen? Er moet toch een alternatief zijn?

Maar er is nog een andere valse profetie, een die vanzelfsprekend lijkt en alomtegenwoordig is. (…) We leren ons eigen leven te leiden dat geheel en al gewijd is aan zichzelf. Het is dit individualisme van vandaag dat als een valse profeet rondwaart en dat mensen toeroept dat ze slechts op zichzelf teruggeworpen zijn.

Een valse profetie die wel heel ver afstaat van echte godsdienst, van echte dienst aan God en aan de mensen en hun geluk.

Lees verder…

Vervolgd worden om je geloof

Het evangelie dat dit weekend in de kerk wordt gelezen is dat van het mosterdzaadje.

De priester die voorging vertelde dat hij één van deze weken tijdens het afwassen luisterde
naar de radio, het was de zendtijd voor politieke partijen en dhr. Wilders was aan de beurt.
Hij sprak over de Islamisering van Nederland en de rest laat zich raden.
De priester vroeg zich af of dat het echt zo was. Hij ging zoeken op Google en vond daar een
nieuw boek van de Belgische auteur David Dessin met als titel: “God is een vluchteling”
de terugkeer van het christendom in de Lage Landen. uitgegeven bij Polis.

Daarin stond dat Europa de laatste jaren 40 miljoen vluchtelingen heeft opgenomen, waarvan 20 miljoen islamieten en 26 miljoen christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Hij vroeg zich af of dit de nieuwe christenen van Europa worden die hier het christendom gaan uitdragen.

Over de hele wereld zijn 75 miljoen christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof, wij hier in Europa waar vrijheid van godsdienst is, hebben geen idee wat dat betekent.
Dat kleine mosterdzaadje dat het kleinste is van alle zaden, maar zo groot wordt als een boom waar vogels in kunnen nestelen. Zijn dat de zaadjes van het geloof voor Europa dat gebracht wordt door mensen die moeten vluchten voor hun geloof?

Het gaf mij stof tot nadenken, misschien u ook wel.

mosterdboom

Pinksteren – Feest van de Geest – Adem in ons

                                                                                

Pinksteren

 Adem in ons

Geest van God,

Gij spreekt in alle stilte,
en alle talen vertolken U.

Van alle woorden
zijt Gij de waarheid en de duurzaamheid,
de troost die zij schenken.

En ieder die ontvankelijk is
mag U verstaan in zijn eigen taal,
in zijn eigen leven.

Geef ons woorden in de mond
die troosten en verlichten.
Maak ons bedacht
op recht en gerechtigheid.
Zucht in ons
naar een nieuwe schepping.

Geef richting aan ons hart en ons geloof.
Geef vruchtbaarheid aan ons zwoegen en denken.
Geef ons het brood van vrede.

Adem in ons
en schep verbondenheid
met alles en allen. Amen.

ontleend aan de suggesties voor de zondagsvieringen
van de Vlaamse dominicaanse werkgroep van Schilde, Bergen

Dankwoord van de nieuwe Algemene Overste

Beste gasten, beste broeders, beste medezusters,
Begin 1984 – een novicemeesteres rijdt met haar novicen naar het grote moederhuis in Venlo, omdat op deze dag de door Rome geapprobeerde nieuwe constituties in een feestelijke ceremonie aan de zusters zullen worden uitgereikt. er is een schuchtere postulante bij die nog niet echt veel begrijpt van wat daar gebeurt. wat zij echter duidelijk voelt en wat zich in haar hart heeft gegrift, is iets van de trots van de zusters en de betekenis van dit gebeuren.                                                                                             

In 2017 is die schuchtere postulante, tot haar eigen verbazing, de nieuw gekozen generaal priorin van deze congregatie en viert zij de sluiting van een generaal kapittel waarop de vaststelling van nieuwe herziene teksten van de constituties het bijzondere moment is.

In de afgelopen twee jaar zijn wij aan een weg begonnen om ons leven en werken als dominicanessen van Bethanië op basis van onze spiritualiteit en in het licht van het heden bij de huidige tijd te brengen.Wij hebben teksten geformuleerd over ons zelfbesef, ons leven met God, ons gemeenschapsleven, ons apostolisch werken, het toebehoren en onze structuren. en opnieuw voelde ik de trots en de vreugde, als ons dit met woorden is gelukt.

Lees verder…

Het Kapittel

Het kapittel is een grote vergadering die eenmaal in de zes jaar wordt gehouden en waar zusters vanuit de hele congregatie voor worden gekozen. Op 7 februari zijn we begonnen met een bezinningsdag om alles achter ons te laten en ons voor te bereiden op het kapittel.
Op het kapittel worden de afgelopen 6 jaren afgesloten met een verslag van de algemene overste en een financieel verslag van de econoom.

Nadat dit alles is gebeurd, wordt er een begin gemaakt met de voorbereiding van de keuze voor het algemeen bestuur. Aan de zusters die op de lijst staan van eventuele kandidaten wordt gevraagd of zij zich verkiesbaar stellen.
De volgende dag is dan de keuze van de algemene overste en de dag daarop de keuze van de bestuursleden / raadsleden.20170212_105905[321]
We zijn dan ook verheugd om ons nieuwe bestuur aan u voor te stellen:

zr. Katharina zij is de Algemene Overste, zij staat in het midden.
zr. Hannah, zr. Hellena, zr. Barbara en zr. Judith.

 

 

 

opeinig GK

Iedere morgen beginnen we met het vieren van de Eucharistie om Gods Zegen
te vragen voor de nieuwe dag die voor ons ligt.

Iedere avond sluiten we af met een half uur stille aanbidding in de kapel. Om de dag te overdenken, om tot rust te komen,
om weer nieuwe krachten op te doen en Gods Zegen te vragen.

 

Lees verder…

Afsluiting van het 800 jarig feest in Rome

Zr. Sara schreef deze brief aan de zusters na de afsluiting van het 800 jarig feest in Rome en de congres dagen die we ervoor hadden in het Angelicum.Maria en Jozef Rome 2

Vorige week hebben we als zusters van het algemeen bestuur samen deelgenomen aan het congres in Rome over de zending van de Orde, als afsluiting van het jubileumjaar. Meer dan 600 personen namen deel aan het intensieve programma van lezingen, workshops en podiumgesprekken, onderbroken door een cultureel aanbod in de middagpauze. De avonden stonden in het teken van een speciale plek: Eucharistieviering in de Santa Sabina, bezoek aan de grote synagoge, een Vesperdienst aan het graf van de H. Catharina van Siena en de zalige Fra Angelico in de Santa Maria sopra Minerva, en als afsluiting de Eucharistieviering met Paus Franciscus in de San Giovanni in Laterano, waar 800 jaar eerder de tweede bul t.g.v. de stichting van de Orde werd ondertekend.

De dagen waren vol impulsen, maar vooral vol menselijke ontmoetingen. En, zoals altijd, horen we de luide roep om hulp vanuit onze kapotte wereld. Zr. Ines, algemeen overste van de dominicanessen van de H. Rozenkrans met zusters in de Gazastrook, Jordanië, Libanon en Syrië vertelde over haar zusters die solidair met hen bij de mensen in Aleppo blijven. We hebben familie in Aleppo…. Aangrijpend was de roep om hulp van de broeder dominicaan, bisschop in Noord-Nigeria, die al het gepraat over interreligieuze dialoog op een gegeven moment gewoon niet meer uithield en zijn nood over de situatie in zijn land en het gevaar van Boko Haram uitschreeuwde.

Zr. Faustina vertelde eveneens over Noord-Nigeria, zr. Luma over Irak. Ook Pakistan werd genoemd, een Chinese medebroeder was er en het was iedereen wel duidelijk dat dit niet de enige plekken in nood waren.

Lees verder…

“Het einde van de mensenhandel begint met ons

20161108_153748Onder deze titel vond van 6 -12 november het congres van R (eligieus) in E(urope) N(etworking) A(gainst) T(raffincking and E(xploitation) plaats, met 130 afgevaardigden uit 27 landen.
Leden van RENATE werken op alle gebieden tegen mensenhandel, van het ondersteunen van slachtoffers, hun genezing en integratie, tot prefentief werk in opvoeding en opleiding, juridische ondersteuning en campagnes bij regeringen toe, om deze moderne vorm van slavernij tot stilstand te brengen.

Paus Franciscus, voor wie dit een heel belangrijk thema is, ontving ons tijdens een speciale aidiëntie om zijn waardering te tonen voor onze inzet. hij betoonde, dat mensenhandel “de door God gegeven waardigheid van zovele zusters en broeders geweld aan doeten een zware misdaad is tegen de menselijkheid”. zijn onbevreesde uitspraken over het kwaad van de mensenhandel geeft de leden van RENATE de kracht om door te gaan in de strijd.

Lees verder…

Feestelijke 1e professie van Thomas en Michaël

In een volle Dominicuskerk in Zwolle deden Thomas Volkers en Michaël Machielse op 11 september hun 1e professie in de Orde van de Predikers.

Zusters en broeders uit het hele land en uit alle dominicaanse geledingen waren aanwezig en heetten hen letterlijk met een warme omhelzing welkom in hun kring. Ook veel familieleden, vrienden en oud-collega’s waren gekomen om deze stap in het ingroeien in een leven als dominicaan te vieren met Thomas en Michaël Dominiek.

Na de plechtigheid, die afgesloten werd met een Salve Regina op dominicaanse melodie én het zingen van O lumen Eclesia, het lied voor Dominicus, was er een tuinachtige receptie in de tuin van het mooie klooster van Zwolle.

Provinciaal overste René Dinklo reflecteerde in zijn preek op onder meer het verhaal van de verloren zoon uit Lucas. Hij benadrukte dat wij mensen barmhartigheid verlangen van God en van elkaar, maar dat God ons altijd al gevonden heeft, zelfs als wij gevangen zijn in ingewikkelde of tegenstrijdige verlangens.professiefeest1

De vraag is: ‘Wat of wie zetten we in ons leven in het centrum? Het risico van deze tijd is dat je jezelf centraal stelt. Egocentrisme en narcisme zijn in onze tijd veel aanwezig’, zei René Dinklo.

‘Maar jullie kiezen voor een leven in communiteit, in een wij. Met mensen die je niet hebt gekozen maar met wie je wel een ideaal deelt. Het heilige of God staat in dat leven centraal. Middelpuntvliedend laat het liefde en genade op ons afkomen. We hoeven het niet allemaal zelf te doen. Als we goed leven, leven uit God, kunnen we gestalte geven aan Gods liefde en barmhartigheid. Religieus leven bij uitstek plek om dat in te oefenen.’

René Dinklo heette broeders Michael Dominiek en Thomas van harte welkom, met al hun talenten en eigenaardigheden, ‘tot geluk van velen en van jullie zelf’.

‘Voel je in de komende drie jaar gedragen door God die jullie al gevonden heeft, en door mensen, onder wie je medebroeders en –zusters, van wie je barmhartigheid mag verwachten. Zoals God ons al gevonden heeft, zo mogen wij in ieder mens een broeder of zuster zien.’